Wijchen De Campus

Netwerkverbinder
Jolanda Smits (praktijkondersteuner huisarts).

Reden deelname DementieNet 
Het dementienetwerk Wijchen De Campus werkt al sinds 2013 in een samenwerkingsverband rondom kwetsbare ouderen. Begin 2015 is de werkwijze van DementieNet hier verder in uitgerold. In het netwerk wordt samengewerkt door wijkverpleegkundigen van de ZZG zorggroep en Buurtzorg, een praktijkondersteuner, een zorgtrajectbegeleider, twee specialisten ouderengeneeskunde en een huisarts. 

Verbeterpunten 
Na een vruchtbare startbijeenkomst is in 2015 het plan opgevat om de zorg voor kwetsbare patiënten met dementie, die in het verzorgingshuis wonen, beter af te stemmen. Het zogenaamde Multidisciplinair Overleg (MDO) vond zowel in de huisartsenpraktijk als in het verzorgingshuis plaats. Dubbel werk, niet effectief en niet bevorderend voor de afstemming van de multidisciplinaire zorg. Deze MDO’s vinden nu plaats in het verzorgingshuis met alle betrokken hulpverleners per patiënt. Eind 2016 is het MDO geëvalueerd. Het netwerk heeft gekeken naar gemeenschappelijke doelen, werkwijze en de evaluatie van samenwerkingsafspraken. Deze evaluatie zal jaarlijks worden herhaald.

In 2017 heeft het netwerk onderzocht of ze de samenwerking met de wijkverpleegkundigen kunnen intensiveren: hoe houden we de lijnen kort, op welke manier overleggen we en zijn we voor elkaar bereikbaar? Daarnaast heeft Domotica een stevigere basis gekregen in de thuissituatie. Het is ook de wens om Home Instead als organisatie toe te voegen aan het netwerk.

Doelmatigheid 
Omdat dit netwerk de beste resultaten laat zien van alle tot nu toe opgestarte netwerken, waren we nieuwsgierig naar de oorzaak hiervan. Daarom hebben we zorgvuldig alle aspecten van goede dementiezorg in kaart gebracht en is beoordeeld of er activiteiten dubbel plaatsvinden/of er hiaten vallen. Met de effectencalculator hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat samenwerking een krachtig middel is om kosteneffectief en doelmatige zorg te leveren aan alle mensen met dementie.

Direct naar
Netwerkleden Wijchen De Campus

Dit netwerk is onderdeel van de OCE regio

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten