Bemmel

Netwerkverbinder
Kevin van Elst (wijkverpleegkundige).

Reden deelname DementieNet
Door alle veranderingen op het gebied van ouderenzorg waren hulpverleners in Bemmel onvoldoende op de hoogte van elkaars expertise en betrokkenheid bij patiënt en mantelzorg, waardoor taken dubbel of juist niet werden gedaan. Dit was voor Bemmel de belangrijkste reden om aan DementieNet mee te doen. Er zijn afspraken gemaakt over wie wat doet bij dementie, niet alleen voor de ketenpartners, maar ook voor de ouderen met dementie en mantelzorgers.

Verbeterpunten

  • Vroege signalen dementie, wie doet wat in de keten bij vroege signalen dementie?
  • Omgaan met probleemgedrag/onbegrepen gedrag.

Initiatieven/scholingen
In de afgelopen jaren zijn er in Bemmel al verschillende acties ondernomen op het gebied van de samenwerking rondom mensen met dementie. Een voorbeeld is het ontmoetingscafé.

In 2012 is er op initiatief van de huisartspraktijk overleg gevoerd met enkele zorgprofessionals over afstemming en ketenzorg rond de kwetsbare oudere. De bedoeling was om een geriatrisch netwerk te vormen bestaande uit o.a. WMO medewerkers, verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen. Dit heeft geresulteerd in de notitie: “Kwetsbare ouderen in beeld”. De gemeente Lingewaard heeft in het vervolg van deze notitie in 2014 een uitvoeringsagenda dementie en kwetsbare ouderen vastgesteld. Het DementieNet-programma sluit hier goed bij aan.

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten