Werkwijze van DementieNet

Samenwerkingsmodel
In het samenwerkingsmodel wordt het netwerk idealiter gevormd door de huisarts, de (wijk)verpleegkundige, de welzijnswerker en de mantelzorger. Indien mogelijk gebruiken we bestaande samenwerkingsverbanden die er lokaal al zijn, zoals wijknetwerken voor kwetsbare ouderen. Samen bepalen zij of bijvoorbeeld een ergotherapeut, een eerstelijns psycholoog, een casemanager of juist het sociaal wijkteam moet worden ingeschakeld bij de behandeling. Doordat ze de spin in het web zijn, kunnen ze de verschillende methoden goed op elkaar afstemmen, elkaar aanvullen en zelfs versterken. Zo wordt de dementielast voor alle betrokkenen lichter.

Scholingsmodules en vaardigheidstraining
Een belangrijke speerpunt van DementieNet is het vergroten van de kennis, inzichten en vaardigheden van zorgprofessionals. Dat doen we door regelmatig gecertificeerde scholingsmodules aan te bieden. De lokale netwerken kunnen zelf bepalen welke interprofessionele training zij nodig vinden in hun wijk. De inhoud wordt steeds afgestemd op de individuele kennisvragen en werkomgeving van deelnemers. Er zijn twee verplichte modules, deze gaan over samenwerking en patiëntparticipatie. Hier vindt u meer informatie over het scholingsaanbod.

Verbetercyclus
Ook worden netwerken gestimuleerd en geholpen zelf hun verbeterplannen te maken en zo nog gerichter aan de slag gaan. Eerst wordt hiervoor bekeken hoe goed de dementiezorg van het netwerk op dit moment is en welke verbeterpunten er zijn. We doen dit op basis van een compacte set kwaliteitsindicatoren. Het projectteam helpt deze gegevens te verzamelen en zorgt voor een overzichtelijke terugkoppeling. Deze kan vervolgens dienen voor het bepalen van het verbeterpunt. Dit doet het netwerk zelf.

Netwerkverbinder
Elk lokaal netwerk heeft een netwerkverbinder nodig, die de netwerkdeelnemers met elkaar in contact houdt en inhoudelijke verbetering van dementiezorg in het netwerk stimuleert. Dit kan bijvoorbeeld een enthousiaste wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner zijn. Deze verbinder wordt speciaal getraind en begeleid vanuit het projectteam om deze leiderschapsrol binnen het netwerk goed te kunnen vervullen.

Digitaal overlegforum
Deelnemers aan dit project krijgen op termijn toegang tot het digitale DementieNet overlegforum, dat is bedoeld om inzichten, kennis en ervaringen uit te wisselen met collega deskundigen. Want de routines van een mantelzorger kunnen een ergotherapeut op nieuwe ideeën brengen. De behandeling van de huisarts kan verbeterd worden dankzij de inzichten van een geriater (verbonden aan een AlzheimerCentrum of geheugenpolikliniek). Een beter communicerend netwerk van zorgverleners kan de zorglast van een wijkverpleegkundige enorm verlichten. Zo bundelen we onze krachten en verbeteren we samen het welzijn van onze patiënten! Dit overlegforum is nog in ontwikkeling.

Samenwerking ketens dementie
We stemmen de werkwijze in de lokale dementienetwerken af met de regionale ketens voor dementiezorg, waar de lokale netwerken onder vallen. En met de regionale zorgprogramma's voor kwetsbare ouderen vanuit de zorggroepen van de huisarts.