Achtergrond DementieNet

Goede dementiezorg is samenhangend. In het logo van DementieNet wordt dat zichtbaar gemaakt:

  • Bij mensen met dementie ontbreken er schakels in het functioneren van de hersenen.
  • In de zorg voor mensen met dementie ontbreken er vaak nog schakels tussen de betrokken professionals en tussen informele zorg, mantelzorg en professionals.

 
Inmiddels is er al tien jaar gewerkt aan het organiseren van dementieketens en daar heeft de dementiezorg zeker baat bij gehad. Toch blijkt dat er grote verschillen zijn in kwaliteit en uitkomsten van zorg tussen de verschillende regio's in Nederland.

Gewijzigde financiering
De verandering van financiering vanaf 1 januari 2015 heeft grote consequenties voor mensen met dementie. Zij blijven langer thuis wonen, er ligt meer nadruk op zelfmanagement. Er is meer inzet nodig van informele netwerken. Partijen zoals gemeenten en huisartsen zijn nog belangrijkere spelers.

Dementiezorg in gezamenlijkheid verbeteren
Verbinden van het zorg-, medische en welzijnsdomein is cruciaal voor thuiswonende mensen met dementie. We kunnen dit het beste in lokale netwerken organiseren, dus in een wijk, dorp of gemeente. Wijkverpleegkundigen, POH's ouderenzorg en lokaal werkende casemanagers dementie kunnen een belangrijke verbindende rol spelen in dit lokale netwerk. DementieNet wil ondersteuning bieden om de dementiezorg in gezamenlijkheid te verbeteren en efficiënter te maken door beter af te stemmen.

Samenwerking CIHN OCE Nijmegen
Nadat gebleken is dat de netwerkaanpak zowel verbetering van kwaliteit van zorg als verbetering van samenwerking teweegbrengt, hebben we in 2017 in samenwerking met CIHN OCE Nijmegen de aanpak verbreed naar de doelgroep kwetsbare ouderen die thuiswonend zijn.