Delden

Netwerkverbinder
Diana Hanstede (praktijkverpleegkundige ouderenzorg), Jorien Vrielink (geriatrie fysiotherapeut) en Astrid Rouweler (casemanager dementie).

Reden deelname aan DementieNet 
In Delden bestond al een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de zorg voor ouderen met dementie. Deze samenwerking heeft echter geen vastgestelde, gezamenlijke doelstelling en is ad hoc van opzet. Er is behoefte aan meer structuur. Disciplines geven aan niet goed op de hoogte te zijn van elkaars expertise. Hierdoor wordt de inzet van enkele disciplines onvoldoende benut bij de begeleiding van en/of zorg voor ouderen met dementie. Door het opzetten van een DementieNet wil netwerk Delden meer structuur aanbrengen en beter op de hoogte zijn van elkaars expertise. Een volgende stap is het opzetten van gezamenlijke deelprojecten en het gebruik van meetinstrumenten om de resultaten te meten.

Verbeterpunten 

  • Structuur van het multidisciplinair overleg vaststellen: frequentie, deelnemers, doelstelling.
  • De onderlinge communicatie optimaliseren door het vaststellen van verbeterpunten binnen de communicatie en het inzetten van een effectief communicatiemiddel die betrokkenheid van disciplines bij een cliënt duidelijk in kaart brengt, veilig is en gemakkelijk in gebruik.


Initiatieven
In 2016 is de Deldense huisartsengroep gestart met het project ‘Zorg voor Ouderen in Delden’ (ZOUD). Hiervoor is een praktijkverpleegkundige ouderenzorg aangesteld die in samenwerking met wijkverpleegkundigen de kwetsbare ouderen in kaart brengt. Daarnaast is er vanuit huisartsenpraktijk Van den Helder een samenwerking tussen POH, wijkverpleegkundigen en welzijnsorganisatie Salut voor het in kaart brengen van kwetsbare ouderen.

Deze beide initiatieven hebben er toe geleid dat alle huisartspraktijken in Delden samenwerken om beleid rondom kwetsbare ouderen te bespreken en vorm te geven. Dat doen zij binnen een netwerk dat ouderen met dementie en de betrokken mantelzorgers daadwerkelijk ondersteunt.

Scholingen
Er is door de deelnemers van het netwerk interesse getoond in multidisciplinaire scholing. Advance care planning en het omgaan met zorgmijders zijn onderwerpen waar op dit moment behoefte aan is. Er vindt nu een oriëntatie plaats binnen het netwerk hoe deze scholing vorm krijgt.

Direct naar
Netwerkleden Delden

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten