Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

11-09-2020

In 2019 hebben enkele DementieNet netwerken meegewerkt aan een pilot-onderzoek over de samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn. Hieruit bleek dat de expertise van de SO onderbenut werd. Daarnaast leken structurele afspraken voor inzet van de SO een toegevoegde waarde te hebben voor de onderlinge communicatie en patiëntuitkomsten.

Extramurale Praktijk Ontwikkeling Specialisten ouderengeneeskunde
Als vervolg op deze pilot is het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) in mei 2020 gestart met het project EPOS (Extramurale Praktijk Ontwikkeling Specialisten ouderengeneeskunde). In dit project wordt voor de regio Gelderland-Zuid een model ontwikkeld ter verbetering van de samenwerking met de SO in de eerste lijn.

Landelijke initiatieven en zorgmodellen voor inzet SO
Landelijk zijn er verschillende initiatieven en zorgmodellen ontwikkeld voor de inzet van de SO in de eerste lijn. Deze zijn tijdens het bureauonderzoek van EPOS in kaart gebracht. Sommige van deze initiatieven werden door de SO solo ingezet, andere initiatieven werden in een multidisciplinair team ingezet. Bij een multidisciplinaire inzet werkt de SO samen met andere zorgprofessionals aan de consultvraag van de huisarts, bijvoorbeeld met een geriatrieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Momenteel worden best practices vanuit verschillende modellen geselecteerd. Zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze best practices worden hierover geïnterviewd. Met behulp van de resultaten wordt een vertaling naar de regio Gelderland-Zuid gemaakt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de factsheet van EPOS op: https://www.ukonnetwerk.nl/themas/extramurale-behandeling/epos/