Eerste onderzoeksresultaten DementieNet programma

20-09-2017

Bij de start van het DementieNet programma ontstond logischerwijs de vraag: wat levert het op? Om deze vraag te beantwoorden, zijn we in 2014 gestart met een onderzoek dat mogelijk is gemaakt door Alzheimer Nederland. 

Transitie naar netwerkzorg
In het onderzoek zijn verschillende bronnen van informatie gebruikt om inzichtelijk te maken wat deelname aan DementieNet in de eerste 13 netwerken heeft opgeleverd. Op basis van de input van de netwerktrekkers hebben we bepaald in hoeverre de groep professionals al als een geïntegreerd netwerk functioneerde. Omdat herhaaldelijk interviews zijn uitgevoerd, was over het algemeen een groei te zien richting een meer geïntegreerde samenwerking. Met andere woorden: de transitie naar netwerkzorg was met succes ingezet.

Kwaliteit van zorg
Ook hebben de netwerken jaarlijks een overzicht gemaakt van verschillende zorgprocessen die bij iedere patiënt al dan niet aan de orde waren. Hierbij werd onder andere gekeken naar de diagnostiek, casemanagement, het gebruik van zorgplannen en het bespreken van patiënten in multidisciplinaire overleggen. Deze informatie werd aan de netwerken teruggekoppeld om mogelijke verbeterdoelen te kunnen bepalen.

Tevens is deze informatie omgezet naar een ‘kwaliteit van zorg score’. Op basis van deze score laten de netwerken over het algemeen een groei zien gedurende hun jaren in het DementieNet programma. Een andere interessante bevinding is dat de kwaliteit van zorg in geïntegreerde netwerken hoger is. Dit ondersteunt een belangrijke pijler van DementieNet: een netwerk van professionals kan betere zorg leveren, waardoor de dementielast voor de betrokkenen lichter wordt.

Ervaringen van professionals
Uit interviews met deelnemende professionals is gebleken dat de DementieNet aanpak over het algemeen met enthousiasme wordt ontvangen. Men ervaart makkelijkere communicatie met andere professionals en beter gestructureerde zorgpaden voor de patiënt en mantelzorgers. Tevens waarderen professionals de “korte lijntjes” zeer en heeft men meer gevoel van competentie op lastige onderwerpen als diagnostiek en probleemgedrag.

Nut van dit onderzoek
Dit onderzoek heeft op verschillende punten hard kunnen maken dat DementieNet helpt om samen de dementiezorg in de eerste lijn te verbeteren. Met de onderzoeksresultaten onder onze arm staan we sterker in het overtuigen van andere partijen, waaronder verstrekkers van financiële middelen om de DementieNet aanpak verder uit te rollen. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om het DementieNet programma te optimaliseren.

Bedankt!
Graag willen we iedereen bedanken die hun steentje heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze bemoedigende onderzoeksresultaten! Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marjolein van der Marck (senior onderzoeker).